+48 664 319 444
 • szerokość
 • profil
 • średnica
 • producent

Polityka prywatności

VIDIS Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kobierzycach, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza VIDIS SA w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Kto zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe, czyli kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

VIDIS Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kobierzycach, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie (dalej jako VIDIS SA lub ADO – administrator danych osobowych).

Jak mogą Państwo skontaktować się z VIDIS SA?

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

 1. za pomocą e-maila: rodo@vidis.pl
 2. za pomocą telefonu: (+48) 71 33 880 00,
 3. drogą pocztową: ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, poczta Kobierzyce

Kiedy oraz jakie dane osobowe zbiera i przetwarza VIDIS SA ?

VIDIS SA zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług serwisowych;
 2. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem systemu B2B, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
 3. podejmowanymi działaniami marketingowymi;
 4. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 5. nawiązanymi relacjami handlowymi;
 6. prowadzonymi procesami rekrutacji.

Jakie dane osobowe zbiera i przetwarza VIDIS SA?

VIDIS SA zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych VIDIS SA może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko,
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane identyfikujące firmę, w tym między innymi: nazwę firmy, adres działalności, NIP, REGON.

W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej VIDIS SA przetwarza Państwa dane osobowe oraz jak długo są przechowywane ?

1. Jeśli korzystają Państwo z usług serwisowych

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie VIDIS SA, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc

2. Jeśli są Państwo klientami VIDIS SA, w tym klientami prowadzonego przez VIDIS SA systemu B2B:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie VIDIS SA, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez AD> art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc

3.Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji) art. 6 ust. 1 lit f RODO Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

4.Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez VIDIS SA działania marketingowe /wysyłany jest newsletter:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością VIDIS SA, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:
1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub
2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody

5.Jeśli ubiegają się Państwo o pracę w VIDIS S.A.

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacji art. 221 Kodeksu Pracy (KODEKS PRACY?), art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników Przez okres 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji

Skąd VIDIS SA pozyskuje Państwa dane ?

Klienci:Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Kontrahenci:
Nawiązywanie relacji handlowych
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Potencjalni kontrahenci Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADP zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Użytkownicy formularzy kontaktowych Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Adresaci działań marketingowych Dane mogą być pozyskiwane:
1) bezpośrednio od Państwa;
2) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);

Czy podanie przez Państwa swoich danych jest konieczne ?

Klienci:Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi lub wystawienia faktury.
Kontrahenci: Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Potencjalni kontrahenci Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
Użytkownicy formularzy kontaktowych Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.
Adresaci działań marketingowych Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
Kandydaci do pracy Podanie przez Państwa danych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wszelkie dane wykraczające poza ten zakres są podawane przez Państwa dobrowolnie.

Komu VIDIS SA może przekazać Państwa dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez VIDIS SA działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Czy Państwa dane będą przekazywane do Pańśtwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje unii europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein ) ?

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych przez ViDis SA ?

W związku z przetwarzaniem przez VIDIS SA Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, VIDIS SA umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: rodo@vidis.pl
 2. drogą pocztową: ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych VIDIS SA naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do cofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 1. za pomocą e-maila: rodo@vidis.pl
 2. w recepcji oddziału VIDIS SA, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie
 3. drogą pocztową: VIDIS SA, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie
 4. dotyczącą otrzymywania newslettera – postępując według wskazówek w wiadomości e-mail.

Czy wobec Państwa danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka) ?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Dodatkowo VIDIS SA informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu VIDIS SA nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli VIDIS SA przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez VIDIS SA w celach marketingu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

VIDIS SA stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w VIDIS SA zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

RacingTires.pl - opony sportowe • ul. Logistyczna 4 • Bielany Wrocławskie Copyright 2020-2024 by RacingTires.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone